Download het Privacybeleid

 

 

Privacy statement Gosens Accountancy en Administraties

 

Gosens Accountancy en Administraties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

De heer M.A.M.M. Gosens is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De heer Gosens is te bereiken via onderstaande gegevens:

Gosens Accountancy en Administraties Leistraat 62A1

4818 NB Breda info@gosensfm.nl Telefoon: 076 -889 63 66

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gosens Accountancy en Administraties verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliënten deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieën:

 1. Cliënten;
 2. Sollicitanten;

 

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toeganghebben tot de persoonsgegevens.

1.   Cliënten

 1. Deverwerkinggeschiedtslechtsvoordevolgende doeleinden:
  1. de identificatie;
  2. hetopstellenvaneenrisicoprofielinhetkadervande Wwft;
  3. hetonderhoudvancontactenmet cliënten
  4. hetuitvoerenvanwerkzaamhedenzoalsovereengekomenmet cliënten;
  5. deuitvoeringoftoepassingvaneenandere
 2. Geenanderegegevenswordenverwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummervan de betrokkene;
  2. kopie identificatiebewijs;
  3. andere dan de onder a tot en met b bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere
 3. Depersoonsgegevens wordenslechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lidbedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

 

2.   Sollicitanten

 1. Deverwerkinggeschiedtslechtsvoordevolgende doeleinden:
  1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
  2. deafhandelingvandedoordesollicitantgemaakte onkosten;
  3. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
  4. deuitvoeringoftoepassingvaneenandere
 2. Geenanderegegevenswordenverwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummervan de betrokkene;
  2. eenadministratienummerdatgeenandereinformatiebevatdanbedoeldonder a;
  3. nationaliteit en geboorteplaats;
  4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarigesollicitanten;
  5. gegevens betreffendegevolgdeente volgen opleidingen, cursussen en stages;
  6. gegevensbetreffendedefunctiewaarnaargesolliciteerd is;
  7. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffendede beëindiging ervan;
  8. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffendede beëindiging ervan;
  9. gegevensmetbetrekkingtotdemotivatievoordefunctieende organisatie;
  10. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijnverstrekt of die hem bekend zijn;
  11. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere
 3. Depersoonsgegevens wordenslechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lidbedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de

3.   Salarisadministratie

 1. Deverwerkinggeschiedtslechtsvoordevolgende doeleinden:
  1. het berekenen en vastleggen van salarissen en vergoedingen aan of ten behoeve van betrokkene;
  2. hetberekenenenvastleggenvanbelastingenpremiestenbehoevevan betrokkene;
  3. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
  4. deuitvoeringoftoepassingvaneenandere
 2. Geenanderepersoonsgegevenswordenverwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummervan de betrokkene;
  2. eenadministratienummerdatgeenandereinformatiebevatdanbedoeldonder a;
  3. nationaliteit en geboorteplaats;

 

 1. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarigewerknemers;
 2. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoeldepersonen;
 3. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies tenbehoeve van betrokkene;
 4. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsledenvan de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
 5. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere
 1. Depersoonsgegevens wordenslechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die bel 4 Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen,wordt dit opnieuw met de betrokkene
  2. Anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gosens Accountancy en Administraties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (indien een kopie van een identificatiedocument wort opgeslagen in een dossier wanneer wijhiervoor de wettelijke verplichting hebben);
 • Burgerservicenummer (BSN).

 

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de cliënt overeengekomen doelen/dienstverlening.

Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de betrokkene afgestemd.

 

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Gosens Accountancy en Administraties verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw toestemming, zoals bij het verzenden van onze nieuwsbrief met als doel om u de nieuwsbrieftoe te kunnen sturen;
 • Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien ditnodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze beroepsorganisatie (NBA) verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens bij bijvoorbeeld het verzorgen van debelastingaangiftes voor onze cliënten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gosens Accountancy en Administraties bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wijhanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voorcookiesoponzewebsitegeldteenbewaartermijnvan30 dagen;
 • Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd),worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;
 • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoerenvan de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Gosens Accountancy en Administraties verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoenaan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een(sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Gosens Accountancy en Administraties blijft verantwoordelijk voor dezeverwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals eennotaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan dezeexterne deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gosens Accountancy en Administraties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Gosens Accountancy en Administraties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers omtoestemming voor het plaatsen ervan.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van debrowser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Gosens Accountancy en Administraties en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@gosensfm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van eenidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op hetverzoek.

Gosens Accountancy en Administraties wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gosens Accountancy en Administraties neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer Gosens. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.